Kültür

Kültür

İnsanın kendi var oluşunu anlama ve anlamlandırma çabasının bir sonucu olarak doğayı dönüştürmesini ve toplumsal gelişim süreci içinde ürettiği maddi ve manevi değerleri içeren genel kavram.

İnsan, kültürün üreticisi ve öznesidir.

BÖLÜM 1
Kültürün Anlamları

Kültür, en bilinen anlamıyla toplumsallaşma sürecinde yaratılan ve gelecek nesillere aktarılan, insanın doğayı ve kendini dönüştürebildiği maddi ve manevi değerler bütünüdür. Latince "cultura"dan gelmektedir.

Kelimenin etimolojisine bakıldığında asıl anlamının "toprağı sürmek, işlemek" olduğu görülür. Batıda 18. yüzyıla kadar bu anlamda kullanılmıştır. Kültürün Arapça karşılığı olan "hars" kelimesi de benzer bir anlam taşımaktadır. Nitekim TDK'de de kültürün tanımlarından birinin "ekin" olduğu bilinmektedir. İnsanın kültürü üretebilmesi kelimenin ilk anlamıyla örtüşmektedir. 

Kültürün toplumsal miras ve değerler bütünü olmasının yanı sıra bireysel bir anlamı da bulunmaktadır. Kişinin kazanmış olduğu bilgi, eleştiri yeteneği ve zevkin öğrenim ve tecrübe yoluyla geliştirilmiş biçimine de kültür denilmektedir.

Kültür aynı zamanda bir topluma ait düşünce ve sanat eserlerinin tümüne verilen isimdir.

Terimsel  ve biyolojik anlamıyla ise kültür, uygun biyolojik koşullarda bir mikrop türünü üretme işlemidir.

BÖLÜM 2
Kültürün Bileşenleri

 • İnançlar
 • Değerler
 • Normlar (Kurallar)
 • Teknoloji
 • Dil
 • Simgeler

BÖLÜM 3
Kültürün Özellikleri

 • Değişkendir.
 • Toplumsaldır.
 • Öğrenilebilirdir.
 • Süreklidir.
 • Toplumun ihtiyacına cevap verebilir.
 • Bütünleştiricidir.
 • Bireye toplumsal bir kimlik kazandırır.
 • Tarihseldir. Geçmişten günümüze ve geleceğe aktarılır.

BÖLÜM 4
Kültürel Süreçler

 1. Kültürlenme : Bireylerin içinde bulundukları kültürün gerekliliklerini öğrendikleri, davranış normları ve değer yargılarını kazandıkları süreç.
 2. Kültürleşme: İki ya da daha fazla kültürün etkileşerek birbirlerine benzemeleri ve değişime uğramaları.
 3. Kültürel Yayılma: Bir kültürdeki maddi veya manevi öğelerin dünyadaki başka kültürlere yayılması.
 4. Kültür Şoku: Kendi kültür ortamından ayrılan bireyin başka bir kültür ortamına karşı yaşadığı uyumsuzluk.
 5. Kültürel Asimilasyon: Bir kültüre ait insan topluluğunun, anadilini ve kültürel mirasını, baskı yoluyla diğer bir kültürün insanlarına karşı kaybetmesi süreci.

BÖLÜM 5
Kültüre Ait Diğer Kavramlar

 • Üst Kültür: Bir toplumda geçerli ve yaygın olanan herkesçe belirlenen genel kültürdür.
 • Alt Kültür: Din, dil, etnik köken ve gelenek bakımından toplumun genelinden farklılaşan ve üst kültür içinde kendine ait özelliklere sahip olan toplulukların kültürü.
 • Kültürel Gecikme: Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızıyla manevi kültür öğelerinin değişim hızının aynı olmaması sonucu oluşan uyumsuzluk veya görgüsüzlük durumu.
 • Kültür Emperyalizmi: Gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş ülkeleri özellikle medya aracılığıyla etkileyerek kendi kültürlerine özendirmesi, empoze etmesi ve dönüştürmesidir.

Bu İçeriğe Tepki Ver

0
Bravo
0
Sevdim!
0
Çok iyi!
0
Hoş değil!
0
Yok artık!
0
Kızgın:!
0
Çok acı!

Üyelerimizin Yorumları

Yazar Bilgisi

avatar
Yazar
Haksız Fiil
Sosyal Öğrenme Kuramı
Sosyoloji
Asperger Sendromu
Otizm
Yazı